Historia budowy

„By przetrwała pamięć o tych, którzy mieli odwagę ryzykując życiem, pomagać więźniom hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau”.

Szlachetna idea budowy Hospicjum, szczególnego w swym wymiarze symbolu pomnika upamiętniającego tych, którzy z narażeniem własnego życia i życia swoich najbliższych w tamtym czasie komór gazowych i krematoriów, nieśli pomoc ratującą życie więźniom KL Auschwitz – Birkenau.

Ta szlachetna idea ma być dla przyszłych pokoleń znakiem, że w czasie najokrutniejszym mieszkańcy tej ziemi nie pozostawali obojętni wobec zła i cierpienia innych, skazanych niezasłużonym wyrokiem na pozbawienie prawa do godności, człowieczeństwa, do życia.

Fundacja, założona przez Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem i Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimskiej z inspiracji znanego aktora, reżysera i pisarza, byłego więźnia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau, Pana Augusta Kowalczyka numer obozowy 6804, buduje Hospicjum.

Budynek Pomnika – Hospicjum zaprojektowała firma architektoniczna ”Konior Studio” z Katowic. 

Koncepcję programowo-przestrzenną Firma podarowała Fundacji.

ROK 2000

27 stycznia 2000 roku w 55 rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski złożył kamień węgielny wraz z aktem erekcyjnym na placu pod budowę Pomnika – Hospicjum Miastu Oświęcim. Teren pod budowę Hospicjum o powierzchni 63,5 ara przy ulicy Wysokie Brzegi przekazało fundacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2000 r.

 PEŁEN TEKST AKTU EREKCYJNEGO POMNIKA – HOSPICJUM MIASTU OŚWIĘCIM

Działo się w Oświęcimiu, dnia 27 stycznia roku 2000, w 55 Rocznicę Wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschiwtz-Birkenau i miasta Oświęcimia, nad którymi to uroczystościami honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. W tym czasie na Stolicy Piotrowej zasiadała Jego Świątobliwość ojciec Święty Jan Paweł II, Polak na Stolicy Piotrowej, Honorowy Obywatel Ziemi Oświęcimskiej. A największe godności w Kraju Naszym i województwie małopolskim sprawowali Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej- Aleksander Kwaśniewski, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej- Jerzy Buzek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej- Maciej Płażyński, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej- Alicja Grześkowiak, Wojewoda Małopolski- Ryszard Masłowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego- Bogusław Sonik, Marszałek Województwa Małopolskiego- Marek Nawara, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej- ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy. Włodarzami ziemi oświęcimskiej i gminy Brzeszcze natenczas byli: Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu- Józef Golonka, Starosta powiatu w Oświęcimiu- Adam Bilski, Dziekan Dekanatu Oświęcimskiego- ksiądz kanonik Krzysztof Straub, Przewodniczący Rady powiatu w Oświęcimiu- Jacek Urbański, prezydent Miasta Oświęcimia- Józef Krafczyk, przewodniczący rady gminy Oświęcim- Józef Strychawski, Wójt Gminy Oświęcim- Andrzej Bibrzycki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach- Józef Stolarczyk, Burmistrz Miasta Brzeszcze- Beata Szydło, proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- ksiądz kanonik Jerzy Brońka. Dla uczczenia i upamiętnienia mieszkańców miasta Oświęcimia, ziemi oświęcimskiej i ziemi pszczyńskiej oraz wszystkich mężczyzn, kobiet, dzieci i organizacji niosących w latach 1940 – 1945 pomoc, ratującą życie więźniom hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, w dniu 26 stycznia 1999 r. na wspólnym posiedzeniu Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem z siedziba w Warszawie, którego Prezesem był Kazimierz Albin i Towarzystwa Miłośników Ziemi Oświęcimskiej z siedzibą w Oświęcimiu, którego Prezesem była Anna Jęczalik, podjęto uchwałę o założeniu Fundacji na rzecz budowy POMNIKA – HOSPICJUM MIASTU OŚWIĘCIM i powołano komitet założycielski Fundacji w osobach: Andrzeja Telki, Augusta Kowalczyka, Józefa Obstarczyka, Juliana Domżała, Jana Tobiasza. Tym samym można było zadośćuczynić inicjatywie Pana Józefa Obstarczyka, radnego Rady Miejskiej w Oświęcimiu w latach 1994-1998, oddania czci wszystkim znanym i nieznanym z imienia, którzy z narażeniem swojego życia toczyli uporczywą walkę z gestapo i obozową załogą SS o życie, zdrowie i wolność więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W majestacie prawa Fundacja została ustanawiana aktem notarialnym: Repertorium A. Nr 6195/99 w dniu 3 listopada 1999 r., w kancelarii notarialnej Janiny Rembiesy w Oświęcimiu a następnie zarejestrowana dnia 4 stycznia 2000 r. Postanowieniem: sygnatura akt XVI Nr Rej. F-1708/99 Sadu rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy. Uprzednio, poparcia temu zbożnemu przedsięwzięciu, głosami swoich przedstawicieli udzieliła społeczność miasta Oświęcimia oraz gmin Oświęcimia i Brzeszcz. Stanowisko w pełni popierające inicjatywę budowy POMNIKA – HOSPICJUM MIASTU OŚWIĘCIM wyraziły: rada Miejska w Oświęcimiu na XII Sesji w dniu 28 kwietnia 1999 r., Rada Gminy Oświęcim na X Sesji w dniu 2 czerwca 1999 r., Rada Miejska w Brzeszczach na XIV Sesji w dniu 26 października 1999 r. oraz Rada Społeczna Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na posiedzeniu w dniu 19 maja 1999 r., Uchwała Nr 9/99. Pomnik postanowiono wznieść w mieście Oświęcimiu, przy ulicy Wysokie Brzegi na gruncie stanowiącym Własność Skarbu Państwa użytkowanym przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, w którym to miejscu niniejszy akt erekcyjny się wmurowuje.

 20 czerwca 2000 roku Urząd Miasta w Oświęcimiu wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowywania terenu dla inwestycji polegającej na budowie hospicjum.

W dniu 15 listopada 2000 roku na posiedzeniu Zarządu Powiatu Oświęcimskiego została podjęta decyzja o oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości na potrzeby budowy hospicjum w Oświęcimiu.

ROK 2001

Dnia 29 czerwca 2001 roku Rada Fundacji podjęła Uchwałę nr 4 powołującą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w mieście Oświęcim pod nazwą „Hospicjum Domowe i Stacjonarne”. 7 listopada Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej wydał decyzję, w której postanowił o wpisie do rejestru ZOZ prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 1201249 zakład opieki zdrowotnej o nazwie: Hospicjum – Pomnik Miastu Oświęcim Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

ROK 2002

19 marca 2002 roku Fundacja Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zawarła kontrakt z Małopolska regionalną Kasą Chorych na świadczenie usług medycznych w zakresie poradni medycyny paliatywnej i domowych zakładów opieki paliatywnej. 26 marca Zarząd Fundacji podjął uchwałę Nr 1/2002 o uruchomieniu Domowego Hospicjum.

30 kwietnia 2002 r. uchwałą Nr 3/2002 Zarząd Fundacji przyjął założenia programowe do ogólnopolskiego konkursu na projekt architektoniczny budynku hospicjum.

W dniu 19 września 2002 r. został podpisany akt notarialny darowizny działki pgr. 2007/9 o powierzchni 0,635 ha, położonej w Oświęcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi na rzecz Fundacji Pomnik- Hospicjum miastu Oświęcim. Powiat reprezentował Starosta Oświęcimski Adam Bilski i wicestarosta Grzegorz Gołdynia.

ROK 2003

Koszty utrzymania poradni opieki paliatywnej i hospicjum domowego pochłonęły wszystkie środki przeznaczone na budowę hospicjum, dlatego Rada Fundacji dnia 30 czerwca 2003 roku rozwiązała umowę z Kasą Chorych i zawiesiła działalność Zakładu Medycyny Paliatywnej. W październiku tego roku Rada Fundacji wyraziła zgodę na użyczenie Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu  całości majątku stanowiącego wyposażenie Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej.

Podsumowując działalność NZOP w 2002 roku opieką leczniczo – pielęgnacyjną objęto 57 osób, udzielając 145 porad w poradni Medycyny paliatywnej oraz 804 porad w domu chorego, a w roku 2003 opieka leczniczo – pielęgnacyjną objęto 68 osób udzielając 240 porad w poradni oraz 706 porad w domu chorego.

ROK 2004

18 marca Zarząd Fundacji dokonał wyboru Prezesa Zarządu Fundacji. Stanowisko to objęła pani Helena Wisła.

30 marca 2004 r. podjęta została Uchwała w sprawie zlecenia wykonania koncepcji architektonicznej budynku przyszłego hospicjum stacjonarnego Spółce Partnerskiej Barysz-Konior z Katowic.

8 czerwca złożono wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego, a 2 sierpnia uzyskano zgodę Prezesa Zamówień Publicznych na przeprowadzenie postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

13 sierpnia podpisana została umowa z Fundacją Fundusz Współpracy o tzw. grant włoski. Otrzymano grant włoski w wysokości 1 654 120.00 zł.

ROK 2005

Dnia 2 marca 2005 roku nastąpiło przekazanie placu budowy pod hospicjum firmie „Chemobudowa Kraków” S.A.

ROK 2006

W dniu 8 stycznia 2006 r. w Kościele p.w. Józefa Robotnika w Oświęcimiu odbył się koncert charytatywny najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu Poznańskiego Chóru Nauczycieli imienia Ignacego Jana Paderewskiego pod batutą Ryszarda Łuczaka.

Po koncercie zbierane były ofiary na rzecz budowy Pomnika – Hospicjum w Oświęcimiu. Dzięki Państwa hojności uzbieraliśmy kwotę w wysokości 1 400,87 zł.

29 czerwca 2006 – Zakończenie budowy stanu surowego zamkniętego Pomnika – Hospicjum

2,3 września 2006 r. – Dni Miasta Oświęcim

W dniach 2,3 września 2006 r. na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, podczas Dni Miasta Oświęcim, Fundacja Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim po raz drugi organizowała zbiórkę na rzecz budowy Pomnika – Hospicjum w Oświęcimiu.

Na organizowanym przez fundację stoisku przeprowadzane były badania poziomu cukru we krwi oraz wykonywany był pomiar ciśnienia tętniczego. Można także było zaczerpnąć fachowej opinii lekarza

Tego roku fundacja zebrała kwotę w wysokości 540 zł, która została przekazana na rzecz budowy Pomnika – Hospicjum.

Tą drogą pragniemy również podziękować wszystkim Ludziom Dobrej Woli, którym nie jest obcy los drugiego człowieka, jak również wszystkim tym, którzy pomogli w zorganizowaniu stoiska, a w szczególności Panu Prezydentowi Miasta Panu Januszowi Marszałkowi, Panu Krzysztofowi Nartowiczowi Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, Poradni Diabetologicznej działającej przy NZOZ Multimed w Oświęcimiu, Aptece Prywatnej Pani Marii Wojtaszek, Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu Panu Kazimierzowi Tobiczykowi, Dziękujemy również wolontariuszom Pani doktor Krystynie Cylich, Pani pielęgniarce Lucynie Bęgziak oraz Pani Katarzynie Przemyk. 

W dniach 18 – 24 września 2006 r. w Oświęcimiu odbyło się Międzynarodowe Seminarium Młodzieży „Kto to pamięta, kto tego słucha”, organizowane m.in. przez: Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe i Dr Rath Health Foundation, a współorganizowane przez Fundację Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach, Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. 

W dniach 10, 11 listopada 2006 r. w Berlinie odbył się Międzynarodowy Kongres Młodzieży „Ocalić od zapomnienia”. został zorganizowany przez organizację „Youtch Alliance” (Koalicja Młodych) oraz partię AGFG (Koalicję na rzecz Zdrowia, Pokoju i Sprawiedliwości Społecznej).

W kongresie wzięli udział Pani Helena Wisła – Prezes Zarządu Fundacji oraz Pan August Kowalczyk – Przewodniczący Rady Fundacji oraz uczniowie ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego. W trakcie Kongresu pani Helena Wisła i pan August Kowalczyk zostali odznaczeni dyplomami za niestrudzoną działalność na rzecz historycznej pamięci, pokoju i pojednania między narodami.

Do życia została powołana fundacja, która będzie wspierała budowę Pomnika – Hospicjum Miastu Oświęcim. Prezes Zarządu Fundacji Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim Pani Helena Wisła oraz Przewodniczący Rady Fundacji Pan August Kowalczyk zostali jej honorowymi członkami. Pani Helena Wisła przedstawiła zgromadzonym gościom prezentację multimedialną przedstawiającą budowę Pomnika – Hospicjum oraz omówiła zakres planowanych prac na najbliższy okres. 

W dniu 28 listopada 2006 r. odbyła się uroczystość nadania „Honorowych Medali Budowniczego Hospicjum” dla Rządu Włoskiego i Japońskiego. W programie uroczystości było między innymi zwiedzanie placu budowy Pomnika – Hospicjum. Następnie zaproszeni goście udali się do Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, gdzie odbyła się główna część uroczystości nadania „Honorowych Medali Budowniczego Hospicjum”. Z ramienia Rządu Włoskiego medal odebrała Jej Ekscelencja Pani Anna Boczar – Trzeciak – Konsul Honorowy Republiki Włoskiej w Krakowie, ze strony Rządu Japonii medal odebrał Jego Ekscelencja Ambasador Japonii Pan Ryuichi Tanabe. Po wręczeniu medali odbyło się uroczyste podpisanie umowy o grant japoński w kwocie 600 000 zł. Pozyskane środki pochodzą z Polsko – Japońskiego Fundusz Partnerskiego i będą wykorzystane na zakup sprzętu medycznego dla Pomnika – Hospicjum. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Pani Beaty Musialskiej i Pana Adama Musialskiego.

Rok 2007

W dniu 13. 02. 2008 r. na terenie budowy Pomnika – Hospicjum Miastu Oświęcim przebywała delegacja, w skład której weszli: dr Thomas Gläser – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec, Leszek Szuster – Dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, ks. Jan Nowak – Dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Gości po hospicjum oprowadzili Pani Helena Wisła – Prezes Zarządu Fundacji wraz z Panem Augustem Kowalczykiem – Przewodniczącym Rady Fundacji.

W dniu 20 marca 2007 r., w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Tychach odbyło się uroczyste podsumowanie IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Ludzie Ludziom zgotowali ten los”, którego organizatorami byli: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach, Fundacja Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim, Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe, Fundacja Polsko – Niemieckie Pojednanie, Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau, Urząd Miasta w Tychach, Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem.

W programie uroczystości znalazło się m.in. montaż poetycko – muzyczny w wykonaniu byłych więźniów KL Auschwitz – Birkenau Pani Haliny Birenbaum i Pana Augusta Kowalczyka oraz chóru „Pro arte ecclesiastica”, „Refleksja oświęcimska” w wykonaniu młodzieży z MDK nr 1 w Tychach, zwiedzanie wystawy pokonkursowej oraz zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

W dniu 23 marca 2007 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu odbyło się uroczyste posiedzenie Rady i Zarządu Fundacji Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim. Podczas uroczystości zostały wręczone medale „Honorowy Budowniczy Pomnika – Hospicjum Miastu Oświęcim”.

Uroczystym wspólnym posiedzeniu postanowiono uhonorować medalem „Honorowy Budowniczy Pomnika – Hospicjum” darczyńców, którzy w sposób znaczący przyczynili się do realizacji dotychczasowego etapu budowy Pomnika – Hospicjum, Panów:

– Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Ministra Klemensa Ścierskiego – Prezesa Zarządu Elektrowni Łaziska Górne.

– Stanisława Karpetę – Prezesa Zarządu Fundacji Pracowniczej „Pro – Eko” działającej przy elektrowni Łaziska Górne.

– Stanisława Drzyżdżyka – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów i Modernizacji CHEMOROZRUCH Sp. z o.o.

– Tadeusza Dziędziela – Prezesa Zarządu Fabryki Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.

– Andrzeja Janusa – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów Wodociągów Kanalizacji w Oświęcimiu.

– Sławomira Wójcika – Właściciela Zakładu Budownictwa i Inżynierii Wod – Kan – Bud.

– Adama Dębowskiego – Właściciela Zakładu Usług Budowlanych „Dębowski”

– Stanisława Balusia – Prezesa Żwirowni „Przecieszyn”

– Panią Wiesławę Drabek – Polek – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.

– Piotra Janusika – właściciela firmy „Janar” w Oświęcimiu.

Dzieci wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Tadeusza Makowskiego oraz młodzież ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego przygotowały kiermasz świąteczny, z którego dochód został przekazany na rzecz budowy Pomnika – Hospicjum Miastu Oświęcim.

Ostatnim akcentem uroczystości był koncert chóru „Pro Arte Ecclesiastica” pod dyrekcją Janusza Muszyńskiego. Chór wykonał Psalmy w przekładzie Księcia Polskich Poetów Jana Kochanowskiego do muzyki Mikołaja Gomółki, natomiast August Kowalczyk były więzień KL Auschwitz nr 6804 zaprezentował zebranym swoją poezję zainspirowaną tematyką Auschwitz.

W dniu 13. 11. 2007 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu odbyło się seminarium „Wołanie o sztafetę pamięci”, zorganizowane przez Fundację Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim, Dr Rath Hellth Foundation, Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 1 w Tychach i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu.

Pierwsza część uroczystości odbyła się na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, złożeniem kwiatów przed Blokiem 10 oraz na dziedzińcu bloku 11 przed ścianą śmierci. Następnie uczestnicy udali się do Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, gdzie odbywało się seminarium. Program seminarium obejmował: Wystąpienia byłych więźniów obozów koncentracyjnych, wykład Dr Aleksandry Niedzwiecki – Dyrektora Badawczego Instytutu Zdrowia Dr Ratha w Santa Clara (USA), wykład Dr Matthiasa Ratha – Prezydenta Dr Rath Healt Foundation. Po uroczystym odczytaniu tekstu obywatelskiej konstytucji Europy, pod dokumentem podpisy złożyli byli więźniowie oraz strażnicy pamięci. Uroczystości towarzyszył Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego pod dyrekcją Ryszarda Łuczaka.

19 listopada 2007 r.

W dniu 19. 11. 2007 r. w Przedsiębiorstwie Remontów i Modernizacji CHEMOROZRUCH Sp. z o.o., przedstawiciele Fundacji Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim, Pani Helena Wisła – Prezes Zarządu i Pan August Kowalczyk – Przewodniczący Rady Fundacji spotkali się z prezesem firmy i członkami zarządu tego przedsiębiorstwa. Spotkanie odbyło się w celu przekazania Panu Stanisławowi Drzyżdżykowi – Prezesowi Firmy materiałów z seminarium „Europa dla ludzi przez ludzi”, ze szczególnym podziękowaniem za pamięć, przyjaźń i współtworzenie Pomnika – Hospicjum Miastu Oświęcim.

19 grudzień 2007 r. – Informacja.

Dzięki Państwa życzliwości, budowa hospicjum posuwa się do przodu. W najbliższym czasie fundacja pokryje dach, wykona elewację zewnętrzną, zakończy wylewki, a także wybuduje część ścian działowych. Na ten cel zostaną przeznaczone środki własne fundacji ok. 250 000,00 zł, pochodzące od Państwa darowizn, środki rządu szwajcarskiego 400 000,00 zł, oraz środki fundacji PZU 150 000,00 zł.

ROK 2008 

26 luty 2008 r. – Odznaczenie dla Przewodniczącego Rady Pana Augusta Kowalczyka.

W dniu 26. 02. 2008 r. Przewodniczący Rady Fundacji Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim Pan August Kowalczyk odebrał z rąk Minister Pełnomocnej Ambasady Niemiec w Warszawie Pani Jutty Fresk Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Krzyż Zasługi Pan August Kowalczyk otrzymał za wybitne zaangażowanie w rozwój dialogu niemiecko – polskiego. Niestrudzona działalność Pana Augusta Kowalczyka i jego szczera, wolna od uprzedzeń gotowość do rozmowy, w znacznej mierze przyczyniły się do rozwoju dialogu polsko – niemieckiego i pokazuje, że zaszłości i wina historyczna w stosunkach polsko – niemieckich nie stoją nieprzejednanie na przeszkodzie w otwarciu nowego rozdziału i podjęciu wspólnych wyzwań.

W dniu 17. 03. 2008 r. teren budowy Pomnika – Hospicjum wizytował Minister Spraw Zagranicznych Rządu Republiki Federalnej Niemiec Pan Onnon Höckmann.

6 kwiecień 2008 r. – Wizyta przedstawicieli Koncernu Motoryzacyjnego Volkswagen.

W dniu 06. 04. 2008 r. na terenie Pomnika – Hospicjum przebywała delegacja, w skład której weszli przedstawiciele Koncernu Motoryzacyjnego Volkswagen: Pan Christopher Heubner, Pan Bernard Wehlauer. W wizycie uczestniczył również Dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu Pan Leszek Szuster.

 21 lipiec 2008 r. -spotkanie w Ambasadzie Włoskiej w Warszawie.

W dniu 21.07.2008 roku odbyło się spotkanie w Ambasadzie Włoskiej w Warszawie z Panią Ambasador Anną Blefari Melazzi. W spotkaniu brali udział Pani Helena Wisła Prezes Zarządu Fundacji, Pan August Kowalczyk- Przewodniczący Rady Fundacji oraz Pani mecenas Anna Zielińska. Rozmowy toczyły się w sprawie możliwości dodatkowego dofinansowania przez Rząd Włoski budowy Pomnika-Hospicjum.

W dniach od 24.07.2008 do 26.07.2008 r. odbyła się konferencja organizowana przez Dr Rath Healt Foundation. W konferencji brali udział Prezes Fundacji Pani Helena Wisła oraz Przewodniczący Rady Fundacji Pan August Kowalczyk.

29 sierpień 2008 r. – spotkanie z Panem Dr Thomasem Gläserem w Konsulacie Niemieckim w Krakowie.

W dniu 29.08.2008 r. odbyło się spotkanie Z panem Dr Thomasem Giserem w Konsulacie Niemieckim w Krakowie w sprawie dofinansowania budowy Pomnika-Hospicjum przez Rząd Niemiecki. W spotkaniu brali udział Pani Prezes Fundacji Helena Wisła oraz Pan August Kowalczyk- Przewodniczący Rady.

W dniu 12.09.2008 r. odbyło się spotkanie z członkiem Zarządu Sejmiku Małopolskiego Panem Markiem Sową w sprawie możliwości pozyskania środków unijnych na budowę Pomnika-Hospicjum. W spotkaniu brali udział Pani Prezes Helena Wisła oraz Pan August Kowalczyk- Przewodniczący Rady.

W dniu 29.09.2008 r. odbyło się spotkanie w filii Rath Healt Foundation w Warszawie w sprawie dofinansowania budowy Pomnika-Hospicjum. W spotkaniu brali udział Pani Helena Wisła Prezes Fundacji, Pan August Kowalczyk- Przewodniczący Rady, oraz Pan Jan Zieliński koordynator ds. budowy Pomnika-Hospicjum.

W dniu 06.10.2008 r. Pani Prezes Zarządy Helena Wisła oraz Przewodniczący Rady Fundacji P. August Kowalczyk brali udział w obchodach Święta Niemiec w Konsulacie Niemieckim w Krakowie.

14 listopada 2008 roku Fundacja Pomnik-Hospicjum otrzymała sprzęt medyczny od niemieckiego Rotary Club.

W przyjęciu dostarczonego sprzętu medycznego pomagali żołnierze z Jednostki Wojskowej w Oświęcimiu. W ramach tego sprzętu Fundacja otrzymała: łóżka, kozetki, szafki itp. Do czasu rozpoczęcia działalności hospicjum sprzęt będzie przechowywany w magazynach firmy „PLANTPOL”. Wszystkim zaangażowanym fundacja składa serdeczne podziękowanie. 

ROK 2009

26-28 stycznia 2009 roku w fundacji gościli Dr Mathias Rath wraz z Dr Aleksandrą Niedzwiecki.

W dniach od 26.I.2009 – 28.I.2009 roku gośćmi fundacji byli Dr Mathias Rath wraz z Dr Aleksandrą Niedzwiecki. Goście brali udział w uroczystościach obchodów Wyzwolenia KL Auschwitz Birkenau, zwiedzali budowę Pomnika-Hospicjum. Złożyli deklarację dalszej współpracy i wsparcia dla Hospicjum.

W dniu 27.02.2009 roku fundacja gościła przedstawicieli Ambasady Japońskiej z Warszawy. Członkowie delegacji zapoznali się z działalnością fundacji, sytuacją finansową, zwiedzili budowę Pomnika-Hospicjum, złożyli deklarację wsparcia w Komitecie Integracji Europejskiej o przedłużenie realizacji środków na wyposażenie hospicjum.

25 marca 2009 r. – XI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS”.

W dniu 25.03.2009 roku Pani Prezes Helena Wisła wzięła udział w uroczystości w Teatrze Małym w Tychach, która była reżyserowana przez Pana Augusta Kowalczyka Przewodniczącego Rady Fundacji. Fundacja Pomnik-Hospicjum była współorganizatorem tego konkursu.

W dniu 03.05.2009 roku na uroczystość obchodów 3-maja Zarząd fundacji wyznaczył delegację do złożenia kwiatów na Placu Kościuszki pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. W delegacji brała udział Pani Helena Wisła, Pan Mirosław Stojanowski i Pan Józef Obstarczyk.

W dniu 05.05. 2009 roku została podpisana umowa z firmą budowlaną „KOMABUD” Kowalski, Mazur Spółka Jawna na wykonanie robót dodatkowych. Roboty dodatkowe rozpoczęto 11 maja 2009 roku a zakończono 15 maja 2009 roku. W ramach robót dodatkowych wykonano: zwody pionowe instalacji odgromowej.

21 maj 2009 r. Święto Niemiec w Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

W dniu 21.05.2009 roku Pani Prezes Zarządu Fundacji Helena Wisła oraz Przewodniczący Rady Fundacji Pan August Kowalczyk brali udział w uroczystościach Święta Niemiec w Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

10 czerwiec 2009 r. –uroczystość w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

W dniu 10.06.2009 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się uroczystość pożegnania Pana dr Thomasa Gläsera Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec z okazji przejścia na nową placówkę do Hiszpanii. W uroczystości wzięli udział Pani Helena Wisła Prezes Zarządu Fundacji i Pan August Kowalczyk Przewodniczący Rady Fundacji, były więzień nr obozowy 6804, wystąpił z własnym tekstem dotyczącym wspomnień ucieczki z obozu KL Auschwitz-Birkenau.

W dniu 12.06.2009 roku Pan August Kowalczyk Przewodniczący Rady Fundacji wraz z Panią Prezes Fundacji Heleną Wisłą złożyli wiązankę okolicznościową pod Pomnikiem w Bojszowach, poświęconym Bojszowianom biorącym udział w akcie odwagi, miłosierdzia i ocalenia.

W dniu 02.10.2009 roku odbyło się przyjęcie z okazji Dnia Jedności Niemiec w Konsulacie Generalnym Niemiec- w uroczystościach udział wzięli Pani Prezes Zarządu Fundacji Helena Wisła i Przewodniczący Rady Fundacji Pan August Kowalczyk.

W dniu 22.12. 2009 roku Pani Prezes Zarządu Fundacji Helena Wisła złożyła wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie budowy Pomnika-Hospicjum. Fundacja stara się o dofinansowanie w kwocie 2 370 542,77 zł co stanowi 70% projektu a 30% to wkład własny fundacji, który stanowią środki „niemieckie”-100 000,00 euro i środki „japońskie” 600 000,00 złotych. Konkurs na te środki zostanie rozstrzygnięty w kwietniu 2010 roku. Tytuł projektu: Rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej w Powiecie Oświęcimskim przez wykończenie i wyposażenie Pomnika-Hospicjum Miastu Oświęcim, MRPO.06.03.02-12-563/09 Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat B Opieka społeczna na lata 2007-2013.

ROK 2010

W dniu 28.01.2010 roku Pani Prezes Zarządu Fundacji Helena Wisła oraz Pan August Kowalczyk Przewodniczący Rady Fundacji brali udział w uroczystości 65 rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz – Birkenau.

W dniu 08.02.2010 roku budowę Pomnika-Hospicjum Miastu Oświęcim zwiedzili Pan dr Heinz Peters- Konsul Generalny Niemiec  w  Krakowie oraz  Pan  Jan  Philipp  Sommer – Atache Kulturalny Konsulatu Generalnego  w Krakowie. W spotkaniu brali udział również Pani Helena Wisła -Prezes Zarządu Fundacji, Pan August Kowalczyk- Przewodniczący Rady Fundacji, Pan Mirosław Stojanowski- Członek Zarządu Fundacji.

Goście zapoznali się z aktualną sytuacją finansową fundacji oraz realizacją budowy hospicjum. Rząd Niemiecki przeznaczył 100 000,00 euro jako wkład w budowę Pomnika-Hospicjum.

30 marca 2010 roku – przyjęcie projektu do dofinansowania budowy Pomnika-Hospicjum

W dniu 30.03.2010 roku Uchwałą nr 353/10 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania,  w ramach Schematu 6.3 B Opieka społeczna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO), został wybrany projekt pn „Rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej w Powiecie Oświęcimskim przez wykończenie i wyposażenie Pomnika-Hospicjum Miastu Oświęcim”. Przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie kwotą 2 370 550,00 zł.

12 czerwca 2010 roku – uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie budowy Pomnika-Hospicjum.

W dniu 12.06.2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Fundacją Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim reprezentowaną przez Panią dr inż. Helenę Wisłę – Prezesa Zarządu Fundacji a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego reprezentowanym przez Pana Marka Sowę – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie dokończenia budowy Pomnika-Hospicjum w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Numer projektu MRPO.06.03.02-12-563/09 pod nazwą: ” Rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej w Powiecie Oświęcimskim przez wykończenie i wyposażenie Pomnika-Hospicjum Miastu Oświęcim”. Kwota dofinansowania wynosi 2 370 550,00 zł.

19 lipca 2010 roku – wybór oferenta do prac budowlano-wykończeniowych

19 lipca 2010 roku w siedzibie fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim przy ul. Żwirki i Wigury 3 odbył się wybór oferenta dla zadania: Wykonanie prac budowlanych (wykończeniowych) Pomnika-Hospicjum Miastu Oświęcim . O godz. 14 00 Komisja dokonała otwarcia ofert . Po przeanalizowaniu i sprawdzeniu komisja w składzie : 
1. Helena Wisła – Prezes Zarządu Fundacji 
2. Mirosław Stojanowski – Członek Zarządu Fundacji 
3. Andrzej Kocurek – Członek Zarządu Fundacji 
4. Jan Zieliński – koordynator d/s budowy 
5. Bronisław Cembala – Inspektor nadzoru. 
wybrała do wykonania zamawianego zadania firmę: SEWERA POLSKA CHEMIA Wolak Ireneusz, Dział Budowlany Oświęcim ul. Kościuszki 326 40-608 Katowice.

23 lipca 2010 roku została podpisana umowa nr 19/10 pomiędzy Powiatem Oświęcimskim- Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu a Fundacją Pomnik- Hospicjum Miastu Oświęcim w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu powiatu do zadania pod nazwą: „Zainstalowanie pompy ciepła wraz z zabudową kolektorów do pozyskania ciepła z gruntu”- kwota przeznaczona przez Powiat Oświęcimski to 150000,00 zł.

03 sierpnia 2010 roku została podpisana umowa z firmą Geo-Term Polska Sp. z o.o. na wykonanie zadania: „budowie instalacji węzła cieplnego z pompami ciepła i kolektora gruntowego” w budynku hospicjum w Oświęcimiu, wraz z wykonaniem projektów: budowlanego całości zadania oraz geologicznego kolektora gruntowego.

3 września 2010 roku fundacja brała udział w Pikniku z okazji Święta Miasta Oświęcim, który odbył się na terenie Oświęcimskiego Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24. Fundacja Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim przeprowadziła zbiórkę pieniężną do skarbony stacjonarnej na rzecz budowy Hospicjum. Zebrała łącznie 3 344,70 zł. W zbiórce uczestniczyli; Pani Helena Wisła Prezes Zarządu Fundacji, Pan August Kowalczyk Przewodniczący Rady Fundacji, Rotarianie z ROTARY CLUB oraz pracownicy biura fundacji.

05 listopada 2010 roku Fundacja gościła na terenie budowy Pomnika-Hospicjum Miastu Oświęcim Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Pana Donalda Tuska. W czasie wizyty Pan Premier zadeklarował przekazanie na rzecz budowy Pomnika-Hospicjum kwoty 500 000,00 zł.

15 listopada na budowie Pomnika-Hospicjum odbyła się wizyta Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie Pana dr Heinza Petersa wraz z przedstawicielami rządu Niemieckiego. W tym dniu został przekazany czek na kwotę 100 000,00 Euro na podstawie umowy z Stiftung EVZ z Berlina podpisanej w dniu 25.10.2010 r.

06.12.2010 Fundacja Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim w Oświęcimiu podpisała umowę nr WF.I3011-17-55-10 z Wojewodą Małopolskim Panem Stanisławem Kracikiem na dotację w wysokości 500 000,00 zł w sprawie dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pod nazwą. „Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim w Oświęcimiu. Są to środki zadeklarowane przez Pana Donalda Tuska Premiera Rzeczpospolitej.

ROK 2011

4 października 2011 roku odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia budynku Hospicjum. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście m.in. II Sekretarz Ambasady Japoni Manabu Saito, Konsul Generalny Niemiec Dr Heinz Peters, Konsul Honorowy Włoch w Krakowie Anna Boczar Trzeciak, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Starosta Oświęcimski Józef Krawczyk, prezydent miasta Oświęcimia Janusz Chwierut, Dyrektor NFZ oddział w Krakowie Barbara Bulanowska, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Józef Kała, przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszeń, organizacji i darczyńców. Niestety ze względu na stan zdrowia na spotkanie nie mógł przybyć przewodniczący Rady Fundacji, były więzień KL Auschwitz August Kowalczyk. Jego słowa odczytał Jerzy Ulatowski – Prezes Stowarzyszenia Więźniów Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych. Rodzeństwo Beata i Adam Musialski zwieńczyło uroczystość swoim koncertem.

2 listopada 2011 r. Fundacja Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim podpisała umowę z Panem Januszem Chwierutem pełniącym obowiązki Prezydenta Miasta Oświęcim na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Utworzenie miejsca oraz stworzenie warunków umożliwiających świadczenie opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby”. Miasto Oświęcim przyznało dotację w wysokości 23 950,00 zł za którą zostało zakupione łóżko szpitalne AvantGuard 1600 Ability z wagą i wyposażeniem. Koszt całkowity łóżka wyniósł 24.389,58 zł (różnicę dopłaciła ze środków własnych Fundacja Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim ).

26 września 2011 r. Fundacja Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim zakończyła realizację projektu nr MRPO.06.03.02.12-563/09 pod nazwą: „Rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej w Powiecie Oświęcimskim przez wykończenie i wyposażenie Pomnika-Hospicjum Miastu Oświęcim”.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 3.302.150,49 zł

Środki własne (30%): 990.645,15 zł

W tym środki unijne : 1.964.779,54 zł

Środki budżetu Państwa: 346.725,80 zł

Do pokrycia wkładu własnego w ramach montażu finansowego środków kwalifikowanych ( 990.645,15 zł) Fundacja wykorzystała:

1. Środki Rządu Japońskiego 542.975,80 zł

2. Środki Rządu Niemieckiego 48.701,24 zł

3. Środki Wojewody Małopolskiego 398.968,11 zł 

Dzięki pozyskanym środkom z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środkom Rządów Polskiego, Japońskiego, Niemieckiego a także Starosty Powiatu Oświęcimskiego wreszcie dokończono i wyposażono to „Wielkie Dzieło” jakim jest Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim. Niebawem po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dla podmiotu leczniczego jakim jest Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim, Hospicjum zostanie oddane potrzebującym opieki paliatywnej. 

W niedzielę 13 listopada 2011 roku odbył się koncert charytatywny w ramach ogólnopolskiej akcji „Kapele serc” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Hajduki” organizowany przez Oświęcimskie Centrum Kultury i Fundację Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim. 

Przy okazji wizyty roboczej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 roku  Federalny Minister Zdrowia Daniel Bahr wręczył dwojgu obywatelom polskim Ordery Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz August Kowalczyk oraz pani dr Helena Wisła od wielu lat angażowali się na rzecz wybudowania w Oświęcimiu hospicjum. Działali zawsze z zamiarem, by właśnie w miejscu masowej zagłady, w ramach wspólnych polsko-niemieckich wysiłków, uczynić widoczny znak szacunku dla życia. Hospicjum, którego budowę zrealizowano przy finansowym współudziale Niemiec, Włoch, Szwajcarii i Japonii, jest jednocześnie symbolem opartej na zaufaniu współpracy. Projekt realizowano w ścisłej współpracy z Fundacją „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“, Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Wymianę doświadczeń między personelem hospicjum w Oświęcimiu oraz personelem niemieckich hospicjów wesprze ponadto Federalne Ministerstwo Zdrowia. W ten sposób Rząd Federalny przyczyni się także do propagowania idei hospicjum w Polsce. 

Minister Federalny Daniel Bahr oświadczył w tej sprawie, że „hospicjum w Oświęcimiu nie jest formą utrwalenia pamięci w kamieniu. To miejsce, gdzie w sposób szczególny wyciąga się naukę z historii. W tym bowiem miejscu, które symbolizuje najstraszliwsze niemieckie zbrodnie, ma być uczyniony widoczny znak szacunku dla życia, znak godnego traktowania ludzi na ostatnim etapie ich ziemskiego istnienia.“

ROK 2012

21 czerwca 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie Hospicjum „Pomnik Miastu Oświęcim”. Przecięcia wstęgi dokonali:

Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej

Daniel Bahr – Minister Zdrowia Republiki Federalnej Niemiec

Hiroshi Matsumoto – Radca Ambasady Japonii

Anna Boczar-Trzeciak – Konsul Honorowy Republiki Włoskiej

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego  (reprezentuje Albert Bartosz)

Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski

Janusz Chwierut – prezydent Miasta Oświęcim

Helena Wisła – Prezes Zarządu Fundacji „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim”

August Kowalczyk – Przewodniczący Rady Fundacji „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim”

Po uroczystym przecięciu wstęgi zebrani goście zwiedzili hospicjum, dokonali wpisu do księgi pamiątkowej. Dalsza część uroczystości odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu gdzie wręczono statuetki głównym budowniczym Pomnika Hospicjum, oraz medale dla darczyńców. W trakcie uroczystości doszło do przekazania specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Hospicjum przez Dr Richarda Pyritza sfinansowanego przez Międzynarodowy ROTARY CLUB.