Statut Fundacji

TEKST JEDNOLITY 10.02.2012 r.

Statut Fundacji POMNIK – HOSPICJUM MIASTU OŚWIĘCIM

I. P O S T A N O W I E N I A  O G Ó L N E

§ 1

Fundacja Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim zwana dalej ”Fundacją” ustanowiona z woli Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Oświęcimskiej, jako Fundatorów – aktem notarialnym Rep. A 6195/99 z dnia 03.11.1999 roku – sporządzonym przed Notariuszem w Biurze Notarialnym w Oświęcimiu, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku. o fundacjach / tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późniejszymi zmianami/ i niniejszego statutu.

§ 2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Oświęcim.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Fundację powołuje się na czas nieograniczony.

5. Fundacja używa pieczęci z nazwą: „Fundacja Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim”, zawierającą dane identyfikacyjne Fundacji.

6. Fundacja dla wykonywania swoich statutowych celów może tworzyć stałe i czasowe oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

7. Fundacja, dla realizowania swoich celów, może współpracować, zawierać porozumienia i umowy z innymi podmiotami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi.

§ 3

Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

II. CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 5

Celami Fundacji są:

1. Uczczenie i upamiętnienie mieszkańców Miasta i Ziemi Oświęcimskiej, historycznej Ziemi Pszczyńskiej, Chrzanowskiej, Krakowskiej i Śląskiej, wszystkich kobiet, mężczyzn i dzieci oraz organizacji, które w latach 1940 – 1945 niosły pomoc ratującą życie więźniom hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau.

2. Upowszechnienie idei opieki hospicyjnej oraz wolontariatu działającego na rzecz współpracy z Fundacją Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim.

3. Szkolenie i udzielanie pomocy rodzinom w prowadzeniu opieki nad pozostającymi w domu chorymi w terminalnej fazie choroby.

4. Pozyskiwanie i wypracowywanie środków finansowych na statutowe cele Fundacji.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Zorganizowanie całościowej opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby.

2. Rozbudowę i prowadzenie stacjonarnego Hospicjum „Pomnik Miastu Oświęcim” w tym:

a) Hospicjum stacjonarnego.

b) Poradni medycyny paliatywnej

c) Hospicjum domowego

d) Poradni leczenia bólu

e) Poradni geriatrycznej

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, propagatorskiej, informacyjnej oraz wydawniczej.

4. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą, w celu pozyskiwania różnorakiej pomocy, a przede wszystkim środków finansowych pozwalających na realizację celów statutowych Fundacji.

5. Wspieranie działalności Hospicjum „Pomnik Miastu Oświęcim” poprzez organizację imprez o charakterze charytatywnym w celu pozyskania środków finansowych.

§ 7

Fundacja, z chwilą wpisania do Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań o których mowa w art.20 ustawy z dnia 28.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ Dz. U. nr 96 poz.873 z późn. zm./, może prowadzić działalność pożytku publicznego.

III. DOCHODY I MAJĄTEK FUNDACJI

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w okresie jej działalności.

2. Dochody Fundacji stanowią w szczególności:

a) środki finansowe wyasygnowane przez Fundatorów;

b) środki finansowe i rzeczowe pochodzące ze składek i darowizn od instytucji państwowych, organów samorządowych, stowarzyszeń i fundacji działających w kraju i za granicą;

c) dotacje otrzymane od organów państwowych i samorządowych;

d) darowizny od osób fizycznych i prawnych;

e) ruchome i nieruchome środki nabyte przez Fundację w okresie jej działania, w tym pochodzące z własnej działalności gospodarczej;

f) inne dochody.

3. Majątek Fundacji nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji, jak również osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, jak też związku wynikającym z przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

4. Majątek Fundacji nie może być przekazywany lub wykorzystywany na rzecz członków jej organów, pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych aniżeli w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5. Fundacja nie będzie nabywała towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów, pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, jeżeli w chwili składania tego oświadczenia jest oczywistym, że masa spadkowa przekracza długi spadkowe i koszty jego obsługi.

§ 10

1. Wniesienie przez osobę fizyczną lub prawną wartości majątkowych oraz darowizn na rzecz Fundacji będzie honorowane poprzez odnotowanie tego faktu w „Księdze Darczyńców” Fundacji oraz przekazaniu darczyńcy dyplomu honorowego lub upamiętnieniu na tablicy pamiątkowej na trwale wmurowanej w obiekcie Hospicjum.

2. Zasady honorowania, o których mowa w ust. 1 ustala Rada Fundacji.

IV. O R G A N Y  F U N DA C J I

§ 11

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji

2. Zarząd Fundacji

3. Komisja Rewizyjna

§ 12

1. Rada Fundacji zwana dalej „Radą” liczy minimum 5 /słownie: pięć/ osób.

2. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Wybrani tworzą Prezydium Rady.

3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba:

a) będąca członkiem Zarządu lub pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej względem któregokolwiek z członków Zarządu Fundacji.

b) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Zasady i sposób pracy Rady i Prezydium określa Regulamin pracy Rady Fundacji.

5. Na wniosek Prezydium decyzje o odwołaniu członków Rady podejmuje Rada.

6. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 13

1. Szczególnie zasłużonym dla fundacji osobom Rada może nadać tytuł: Honorowego Członka Rady oraz Medal fundacji.

2. Honorowy Członek Rady może uczestniczyć w posiedzeniu Rady bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 14

1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący.

2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

3. Na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub połowy członków Rady przewodniczący zwołuje posiedzenie nadzwyczajne, które winno odbyć się w terminie do jednego miesiąca od momentu zgłoszenia wniosku.

4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

5. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów, przy obecności – z zastrzeżeniem ust. 6 – 1/3członków Rady.

6. Do ważności uchwały w sprawach osobowych, zmian statutu oraz wniosku o likwidację Fundacji, wymagana jest obecność 50 % składu Rady.

§ 15

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Formułowanie programów wieloletnich i planów rocznych działalności Fundacji;

2. Zatwierdzanie bilansów i preliminarzy budżetowych, sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;

3. Inicjowanie działalności dla realizacji celów, o których mowa w § 5;

4. Bieżąca kontrola nad działalnością Fundacji;

5. Zmiana statutu Fundacji;

6. Wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Fundacji zobowiązań przekraczających jednorazowo 100 000 zł. ( słownie: sto tysięcy złotych ). Nie dotyczy to zawieranych umów z wykonawcami i dostawcami, jeśli zobowiązania te znajdują pokrycie w środkach zakumulowanych na kontach bankowych i przewidzianych harmonogramem robót;

7. Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do innej osoby prawnej, nabycia w niej udziałów, akcji, założenie innej fundacji;

8. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosku o likwidację Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;

9. Wybór i odwoływanie członków Rady, Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Fundacji;

10. Uchwalanie regulaminów pracy Rady i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji;

11. Zatwierdzanie rocznych planów pracy Komisji Rewizyjnej;

12. Określanie spraw wymienionych w pkt. 1 – 11, w których Prezydium Rady może podejmować uchwały w imieniu Rady.

§ 16

1. W celu realizacji funkcji kontrolnych Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych z poza Rady Fundacji.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wyłaniają ze swego grona przewodniczącego.

§ 17

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu oraz podległych im jednostek organizacyjnych a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji;

2. Kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji;

3. Opiniowanie planów i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie stosownych wniosków Radzie do zatwierdzenia, w tym wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji.

§ 18

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu udzielania wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Komisja może korzystać z pomocy biegłych.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

4. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie zatwierdzanego corocznie przez Radę Fundacji planu pracy.

§ 19

Zarząd Fundacji:

1. Kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;

2. Zarządza majątkiem Fundacji.

§ 20

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, wybranych przez Radę na czas nieokreślony. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani.

2. Rada wybiera prezesa Zarządu, oraz na wniosek prezesa Zarządu pozostałych członków, wraz ze wskazaniem ich funkcji w Zarządzie Fundacji.

§ 21

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, składanie w jej imieniu i na jej rzecz oświadczeń woli;

2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

3. Podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji;

4. Opracowywanie projektów planów działalności Fundacji, w tym planów finansowych;

5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz przedstawianie ich Radzie;

6. Realizacja uchwał Rady Fundacji;

7. Organizowanie posiedzeń Zarządu oraz prowadzenie ich dokumentacji;

8. Przyjmowanie – z zastrzeżeniem § 9 darowizn, spadków i zapisów;

9. Decydowanie, zgodnie z zaleceniami Rady, o sposobie wykorzystania majątku Fundacji;

10. Zatrudnianie pracowników fundacji.

11. Podejmowanie decyzji o podjęciu oraz zakończeniu działalności gospodarczej;

12. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji;

13. Wnioskowanie, w sytuacjach uzasadnionych, o likwidację Fundacji.

§ 22

1. Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności.

2. Do składania oświadczeń woli i ich podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są: prezes Zarządu jednoosobowo lub wiceprezes z jednym z członków Zarządu, bądź pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd.

3. Zarząd może powoływać osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji (pełnomocników).

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się wg potrzeb. Datę posiedzenia Zarządu wyznacza prezes lub zastępujący go wiceprezes, zawiadamiając o tym członków Zarządu.

5. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej 50 % jego członków. Uchwały Zarządu wymagają formy pisemnej.

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 23

1. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Przedmiot działalności gospodarczej określa załącznik stanowiący integralną część Statutu.

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 24

1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne: zakłady lub zespoły gospodarcze. Zakład/zespół gospodarczy podlega Zarządowi.

2. Zarząd powołując zakład/zespół określa zakres jego działania, uprawnienia i obowiązki osób nim kierujących oraz regulaminy organizacyjne.

3. Zarząd powołuje kierownika zakładu/zespołu, który jest kierownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy.

4. Zakład/zespół prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

VI. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY FUNDACJĘ

§ 25

1. Członkiem wspierającym Fundacji może być osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele Fundacji i udzielająca jej stałej pomocy finansowej lub rzeczowej.

2. Członkowie wspierający – osoby prawne uczestniczą w działalności Fundacji przez swych reprezentantów.

3. Przyjmowanie członków wspierających następuje uchwałą Zarządu Fundacji podjętej na podstawie pisemnej deklaracji członka.

VII. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji celów dla których została powołana.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje zebranie likwidacyjne składające się z członków Rady i Zarządu Fundacji.

3. Zebranie likwidacyjne zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji. Wniosek o likwidację Fundacji wymaga opinii Komisji Rewizyjnej.

4. Zebranie likwidacyjne wybiera ze swego grona przewodniczącego obrad.

5. Uchwała o likwidacji Fundacji zapada większością trzech czwartych głosów osób uprawnionych do udziału w zebraniu likwidacyjnym, przy obecności min. 50 % członków Rady i Zarządu Fundacji łącznie.

6. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

7. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji a w szczególności: zakończy jej bieżące sprawy, ściągnie wierzytelności i wypełni zobowiązania.

8. Likwidator ma prawo reprezentowania Fundacji. Ograniczenia tego zakresu działania likwidatora nie mają skutku prawnego wobec osób trzecich.

9. O likwidacji Fundacji powiadamia się Ministra Zdrowia.

10. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na działalność charytatywną.

ZAŁĄCZNIK DO STATUTU FUNDACJI POMNIK-HOSPICJUM MIASTU OŚWIĘCIM

I. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1) sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych – PKD 52.32.Z

2) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych – PKD 52.31.Z

3) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych – PKD 52.33. Z

4) praktyka lekarska – PKD 85.12.Z

5) usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych – PKD-67.20.10

6) usługi gastronomiczne- PKD-55.30.A

7) reklama -PKD 74-40.Z

8) usługi pielęgniarskie i opieki medycznej, PKD-85.14.C

9) usługi hotelowe, PKD-55.23.Z

10) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, PKD-71.40.Z

11) usługi rehabilitacyjne, PKD-85.14.A

12) usługi wydawnicze, PKD-22.15.Z

13) usługi edukacyjne /szkolenie, sympozja, kursy, doskonalenie zawodowe/.PKD-80.42.B

 II. Działalność gospodarcza może być ponadto realizowana poprzez powołanie i prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.